Toimintasuunnitelma 2015-2016

Piirin 1430 toiminnalliset ja komiteakohtaiset tavoitteet

1. Jäsenkehitys

 • Jäsenlisäys ja jäsenhuolto on yksi rotaryvuoden päätavoitteista
 • Piirin jäsenmäärä lisääntyy 50 jäsenellä
 • Naisjäsenten osuus kasvaa nykyisestä 14 prosentista
 • Kaikki rotaryvuoden alussa toiminnassa olevat klubit jatkavat toimintaansa
 • Perustetaan yksi uusi klubi
 • Kuvernöörin ja AG:n kokouksissa klubeissa seurataan klubien jäsentavoitteiden toteutumista
 • Kannustetaan klubeja perustamaan jäsenyyskomitea
 • Järjestetään PrePETSien ja PETSin yhteydessä jäsenhankintakoulutusta

2. PR- ja suhdetoiminta

 • Yksi artikkeli Rotary Nordeniin
 • Järjestetään Rotary Day tapahtumia joko klubikohtaisesti tai yhdessä toisten klubien kanssa
 • Yhtenäistetään piirin ja klubien visuuaalista ulkoasua Rotary brandin mukaiseksi

3. Rotarysäätiö

Palveluprojektit

Kansainväliset humanitääriset hankkeet

 • Toteutetaan Tansaniassa Inukan Kuntoutuskeskusta tukeva hanke (GG1417672) ja Intiassa Ichalkaranjissa koulun kehittämisprojekti (GG1410736).
 • Osallistutaan pienellä DDF-panoksella (n. 5000 USD) suomalaisten piirien yhteiseen kouluhankkeeseen Intiassa
 • Osallistutaan Lääkäripankin tueksi suunniteltuun GG-projektiin n 2500 USD

Paikalliset palveluprojektit

 • Säätiökomitea jakaa piiriapurahaa paikallisiin palveluprojekteihin ja nuorisotyöhön. Tähän tarkoitukseen piirillä on käytössään 6247 €.
 • Rohkaistaan piirin klubeja kehittämään hankkeita, jotka syventäisivät ” Matkalippu tulevaisuuteen” -ohjelman vaikutuksia.
 • ” Itämeri-Järvi-Suomi-hanketta” jatketaan
VTT-toiminta
 • Tansaniaan kohdistuva humanitäärinen hanke suunnitellaan niin, että sitä tukemaan järjestetään ammattiryhmävaihto Suomesta Tansaniaan
Stipendit
 • Pyritään löytämään päteviä ehdokkaita TRF:n Rauhanstipendiohjelmaan ja avustetaan heitä hakemusten laatimisessaKansainvälisen
Koulutus
 • Syksyn aikana järjestetään kaksi säätiöseminaaria klubien presidenteille ja säätiöasiamiehille, toinen Kuopiossa 03.10.2015 ja toinen Kouvolassa 10.10.2015. Seminaarit ovat päivän mittaisia.
 • Tulevat presidentit ja sihteerit perehdytetään säätiöasioihin PrePETSissä ja PETSissä
 • Piiri 1430 järjestää vuorollaan valtakunnallisen säätiöseminaarin TRF Suomi 2016 6. – 7.2.2016 Tahkovuorella Kuopiossa. Tilaisuuden teemoja ovat äitiyshuolto, lapset ja nuoret kehitysmaissa ja Suomessa. Seminaariin on kutsuttu useita johtavia suomalaisia asiantuntijoita teemoihin liittyen. Tilaisuus on kaksipäiväinen ja tavoitteena on saada 150 – 200 osallistujaa.
 • Edellisen toimintavuoden aikana käyttöön otettua Säätiökomitean Tiedotuslehteä kehitetään edelleen ja piirin kotisivujen säätiöosuus otetaan entistä tehokkaampaan koulutuskäyttöön.
Lahjoitusten hankinta

Vuosirahasto (APF)

 • Jatketaan EREY-kampanjaa, jossa klubeja innostetaan kilpailemaan siitä, kuinka moni klubin jäsen hoitaa EREY-velvoitteensa (100 USD/v). Tavoitteena on, että 25 % piirin jäsenistöstä tekisi lahjoituksen, jolloin vuosirahastolahjoitusten kokonaismäärä klubien 20 000 € lahjoitukset mukaan lukien olisi 54 000€ .

End Polio Now

 • End Polio Now on edelleen Säätiökomitean ykköshanke. Piirin tavoite on vastata Bill ja Melinda Gatesin säätiön ja Rotarysäätiön asettamaan viiden vuoden haasteeseen, joka on 26 € /jäsen. Summasta kerätään Suomen Rotaryn jäsenmaksun yhteydessä 7 € / jäsen, joten klubien tavoitteeksi jää 19 € / jäsen. End Polio Now lahjoitusten kokonaistavoite on 33 000 €. Pyritään innostamaan klubeja tekemään PolioPlus-lahjoituksia joko klubin jäsenmaksuvaroista tai mieluummin keräys- ja hanketuotoista.

4. Uudet sukupolvet

 • Nykyistä Rotaract-klubitoimintaa (Joensuu) jatketaan ja perustetaan vähintään yksi uusi Rotaract-klubi ( Kotka, Kuopio, Lappeenranta )
 • Tutkitaan mahdollisuutta perustaa piiriin eklubi
 • Järjestetään kaksi-kolme piirin alueen nuorille kohdistuvaa RYLA-koulutusta
 • RYLA-toiminnassa ja nuorisovaihdon soveltuvissa vaihtomuodoissa haetaan synergiaa Rotaract-klubien kanssa
 • Nuorisovaihdossa jokainen klubi osallistuu johonkin vaihtomuotoon: vuosi-, kesä- tai leirivaihtoon, joko yksin tai yhdessä toisten klubien kanssa

5. Projektit

 • Projektit-komitea ja Säätiökomitea tekevät yhteistyötä edistäen piirissä ja klubeissa toteutettavia kansainvälisiä ja paikallisia projekteja
 • Piirissä jatketaan ja laajennetaan ” Matkalippu-tulevaisuuteen ”- projektia
 • Osallistutaan Itämeri- Järvi-Suomi- haasteeseen
 • Jatketaan joulukortti-projektia siten, että Itä-Suomen klubien lisäksi tarjotaan hanketta muille Suomen piireille
 • Vähintään viisi klubia osallistuu kansainvälisiin humanitäärisiin hankkeisiin
 • Jatketaan osallistumista Suomen Rotaryn lääkäripankki-monipiiritoimintaan
 • Puolet klubeista on mukana paikallisissa useamman klubin yhteisissä palveluprojekteissa
 • Tuetaan klubien omia paikallisia projekteja verkkosivulla olevan projektipankin avulla

6. IT-toiminta

 • Kevennetään kotisivujen teknistä tasoa ja vähennetään samalla kustannuksia.
 • Laajennetaan toimintaa sosiaalisessa mediassa (Facebook)
 • Piirin sivuston ylläpito sisältötoimittajan ohjauksessa
 • Artikkelin tekninen toimittaminen sivustolle
 • Piirin kotisivujen tekninen ylläpito
 • Tietoturvapäivitykset
 • Kokousten ilmoittautumisjärjestelyt sähköisesti

7. Kokoukset

Piirineuvosto
 • Piirineuvosto kokoontuu kuusi kertaa. Osa kokouksista voi olla puhelin- tai sähköpostikokouksia.
Apulaiskuvernöörien kokoukset
 • Erilliset kokoukset järjestetään piirinjohtoseminaarien yhteydessä, syksyllä ja kevättalvella.
 • Tarvittaessa AG:t kutsutaan piirineuvoston kokouksiin.
Rotary Instituutti ja GETS 18 – 22.11.2015 Birmingham, Iso-Britannia
 • Piiri lähettää DGE:n puolisoineen GETSiin ja Rotary Instituuttiin.
Presidenttien kokoukset
 • Apulaiskuvernöörit järjestävät alueensa presidenttien tapaamisen tammikuussa 2016, jolloin tarkastellaan ensimmäisen vuosipuoliskon toimintaa. Toinen kokous järjestetään touko- kesäkuussa 2016 ja siihen kutsutaan myös tulevat presidentit.
Piirineuvottelu
 • Järjestetään 19./20.03.2016 Kiteellä.
Piirikokous ja piirikonferenssi
 • Piirikokous järjestetään 14.11.2015.
 • Piirikonferenssi järjestetään 23.-24.04.2016 Kuopiossa.
RI Convention 2016
 • Konventio järjestetään 28.05-01.06.2016 Soulissa, Etelä-Koreassa.
 • Piiri lähettää DGE:n puolisoineen konventioon.

8. Koulutustilaisuudet

Säätiö- ja projektiseminaarit
 • Piirissä järjestetään kaksi säätiöseminaaria syksyn 2015 aikana, 03.10.2015 Kuopiossa ja
 • 10.10.2015 Kouvolassa. Seminaarien toteuttamisessa on mukana Säätiö -ja Projektit- komitea sekä AG:t.
Uusien rotarien koulutustilaisuudet
 • Marras- joulukuun aikana järjestetään AG-alueittain koulutustilaisuudet uusille jäsenille.
 • Järjestämisestä vastaavat AG:t yhdessä kokeneiden rotarien kanssa.
Piirin johtoseminaarit
 • Piirijohtoseminaari 1. järjestetään 13.-14.11.2015, järjestelyistä vastaa DG.
 • Piirijohtoseminaari 2. järjestetään istuvalle ja tulevalle 2016 – 2017 piirijohdolle 19.-20.2.2016, järjestelyistä vastaa DGE. Siinä tarkistetaan strateginen suunnitelma ja laaditaan esitys piirin ja komiteoiden suunnitelmiksi rotaryvuodelle 2016 – 2017.
PETS eli tulevien presidenttien ja sihteerien koulutusseminaari
 • PETS järjestetään 19 – 20.03.2016 Kiteellä. Seminaariin kutsutaan tulevat presidentit, sihteerit ja nuorisovaihtoasiamiehet. PETSiä edeltävät PrePETSit AG-alueittain järjestetään helmi- maaliskuussa. DGE vastaa PETS- ja PrePETS-tilaisuuksien järjestämisestä.
Nuorisovaihdon koulutustilaisuudet
 • Pieksämäen Partaharjulla järjestetään 11.-13.9.2015 tilaisuus, missä koulutetaan piirin nuorisovaihtoasiamiehet, saapuneet vuosivaihto-oppilaat (IB) ja palanneet oppilaat (RB). Nuorisovaihtoasiamiesten koulutusta täydennetään mm. PETS:ssä siten, että RI:n sertifioinnin edellyttämä koulutus toteutuu. Vuosivaihdon isäntäperheet koulutetaan joko klubeittain tai yhteistyönä.