Strateginen suunnitelma 2016 – 2019

Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry

Strateginen suunnitelma ajalle 2016 – 2019.

Missio:

Rotarypiiri 1430 noudattaa Rotaryliikkeen perusarvoja ja palvelee klubeja. Piirillä on elävä ja dynaaminen rotarytoiminta. Rotaryklubit ovat tunnettuja paikkakunnillaan. Klubien toimintaa (Presidentti ja sihteeri sekä nuorisovaihto) tiedotetaan vuosittain mediassa. Säätiö on tunnettu myös muille kuin rotareille ja klubeille.

Piirin 1430 (vuoden 2016 – 2017,-2019) teema on Elä – Koe – Näy

Rotarypiiri 1430 tarkoituksena on rotaryklubien toiminnan kehittäminen ja rotarin henkilökohtaisen oppimisen ja kasvun edistäminen. Ohjeenamme on Rotaryn neljän kysymyksen koe ja Singaporen julistus. Osana rotary -liikkeeseen kuuluvaa palvelutoimintaa osallistumme humanitääriseen toimintaan ja tuemme nuorten koulutusta ja kansainvälistymistä.

Haaste:

Piirin toiminta-alueella yhteiskuntarakenne muuttuu, ikääntyy ja eläköityy, sekä muutto maaseudulta kaupunkeihin. Samalla rotaryjäsenten ikärakenne muuttuu. Jäsenistön rekrytointiin ja jäsenhuoltoon kiinnitetään huomiota, jotta Rotaryklubit ovat elinvoimaisia ja toimivia myös jatkossa.

Suunnittelukauden aikana tavoitteena on jäsenistön keski-iän aleneminen kahdella vuodella. Kokonaisjäsenmääräksi tavoitellaan 1530.

Arvot:

Rotarytoiminnan perusarvot ovat: Palvelu, toveruus, moninaisuus, rehellisyys ja johtajuus. Tunnettavuus, hyväntekeminen ja nuoret sukupolvet

Toiminta:

Piirin jäsenmäärä on ollut jo vuosia laskeva ja ikäjakauma nouseva joten uusien jäsenien hankintaan

panostetaan entistä voimakkaammin niin että jäsenmäärä aloittaa kasvun ja myös nuorentua.

Pidetään huolta nykyisistä jäsenistä ja hankimme aktiivisesti uusia.

Piirin kokous-ja koulutuskäytäntöjen kehittäminen.

Pirin ja klubien toimintaa ohjaa myös RI presidentin asettamat tavoitteet kaudelle 2016 – 2017:

1. Rotary on houkutteleva uusille jäsenille ja sitouttaa nykyisiä jäseniä

2. Lahjoitukset omalle säätiölle

3. Apua tarvitsevien auttaminen

4. Uusien sukupolvien kiinnostuksen herättäminen

5. Rotaryn julkisuuskuvan parantaminen

Tarkemmin em. tavoitteista on presidentin kunniamaininta -esitteestä.

Kts. myös Strategiasuunnitelma 2015 – 2018.

Piirin 1430 toiminnalliset ja komiteakohtaiset tavoitteet 2016 – 2017

1. Jäsenkehitys

 • Jäsenlisäys ja jäsenhuolto on yksi rotaryvuoden päätavoitteista (12-2015 jäsenmäärä 1446, kauden
 • alussa 1492).
 • Piirin nettojäsenmäärä lisääntyy 10 jäsenellä (6 naista ja 4 miestä)
 • Naisjäsenten osuus kasvaa
 • Kaikki rotaryvuoden alussa toiminnassa olevat klubit jatkavat toimintaansa
 • Perustetaan yksi uusi klubi
 • Kuvernöörin ja AG:n kokouksissa seurataan klubien jäsentavoitteiden toteutumista
 • Rohkaistaan ja koulutetaan AG:t seuraamaan ja kannustamaan klubien jäsenhankintaa
 • Kannustetaan klubeja perustamaan jäsenyyskomitea
 • Järjestetään PrePETSien ja PETSin yhteydessä jäsenhankintakoulutusta. Lisäksi AG:t alueillaan kouluttavat klubeja.

2. PR- ja suhdetoiminta

 • Yksi artikkeli Rotary Nordeniin
 • Järjestetään Rotary Day tapahtumia joko klubikohtaisesti tai yhdessä useamman klubin kanssa
 • Kannustetaan klubeja järjestämään yhteisiä tapahtumia
 • Kannustetaan klubeja esiintymään lehdistön ja muun median kautta
 • Yhtenäistetään piirin ja klubien visuaalista ulkoasua Rotary brändin mukaiseksi

3. Rotarysäätiö

Palveluprojektit

Kansainväliset humanitääriset hankkeet

 • Osallistutaan Lääkäripankin tueksi suunniteltuun GG-projektiin. Yhteistyössä kaikkien Suomen piirien kanssa kahden lääkärin lähettämiseen Tansanian Kilimanjaron sairaalaan kouluttamaan erikoistuvia lääkäreitä.
 • Osallistutaan yhdessä intialaisen Pune-Pride klubin kanssa projektiin, jossa pyritään kehittämään 1200 opettajan matematiikan opetustaitoja.
 • Osallistutaan yhdessä Suomen muiden piirien kanssa yhteiseen projektiin, jossa hankitaan kaihileikkauslaitteistoja Etiopiaan.
 • Tutkitaan osallistumista Asian Green megacities projektiin Intiassa.

Paikalliset palveluprojektit (NÄY)

 • Rohkaistaan klubeja tekemään paikallisia projekteja jotka tuovat rotarytoimintaan näkyvyyttä ja samalla tuottavat rahaa Suomen piirien yhteiseen 1 000 000 euron hankkeeseen
 • Säätiökomitea jakaa piiriapurahaa paikallisiin palveluprojekteihin ja nuorisotyöhön. Tähän tarkoitukseen piirillä on käytössään n. 9000 €.
 • Rohkaistaan piirin klubeja kehittämään hankkeita, jotka syventäisivät ” Matkalippu tulevaisuuteen” -ohjelman vaikutuksia.
 • ” Itämeri-Järvi-Suomi-hanketta” jatketaan

VTT-toiminta

 • Tansaniaan kohdistuva humanitäärinen hanke suunnitellaan niin, että sitä tukemaan järjestetään ammattiryhmävaihto Suomesta Tansaniaan

Stipendit

 • Pyritään löytämään päteviä ehdokkaita TRF:n Rauhanstipendiohjelmaan ja avustetaan heitä hakemusten laatimisessa.

Lahjoitusten hankinta

Vuosirahasto (APF)

 • Piirin tavoitteena on hankkia vähintään 95 000 euroa vuosirahastoon. Tästä summasta rotareiden tekemät EREY- lahjoitukset olisivat vähintään 38 500 euroa. Tavoitteena on, että jokainen piirin rotari lahjoittaa vähintään 26,50 euroa. Loput lahjoitukset olisivat klubien lahjoituksia vuosirahastoon sekä yrityksiltä kerättäviä lahjoituksia.
 • Jatketaan EREY-kampanjaa, jossa klubeja innostetaan kilpailemaan siitä, kuinka moni klubin jäsen hoitaa EREY-velvoitteensa (100 USD/v). Tavoitteena on, että 25 % piirin jäsenistöstä tekisi lahjoituksen.

End Polio Now

 • End Polio Now on edelleen Säätiökomitean ykköshanke. Piirin tavoite on vastata Bill ja Melinda Gatesin säätiön ja Rotarysäätiön asettamaan viiden vuoden haasteeseen, joka on 26,00 €/jäsen. Summasta kerätään Suomen Rotaryn jäsenmaksun yhteydessä 7 €/jäsen, joten klubien tavoitteeksi jää 19,00 €/jäsen. End Polio Now lahjoitusten kokonaistavoite on 40 000 €. Pyritään innostamaan klubeja tekemään PolioPlus-lahjoituksia joko klubin jäsenmaksuvaroista tai mieluummin keräys- ja hanketuotoista.

4. Uudet sukupolvet

 • Nykyistä Rotaract-klubitoimintaa (Joensuu ja Kuopio) jatketaan ja perustetaan vähintään yksi uusi Rotaract-klubi (Kotka, Lappeenranta )
 • Tutkitaan mahdollisuutta perustaa piiriin e-klubi
 • Järjestetään yksi tai kaksi piirin alueen nuorille kohdistuvaa RYLA-koulutusta
 • RYLA-toiminnassa ja nuorisovaihdon soveltuvissa vaihtomuodoissa haetaan synergiaa Rotaract- klubien kanssa. Selvitetään mahdollisuutta Nuorkauppakamarin kanssa yhteistyöhön.
 • Nuorisovaihdossa jokainen klubi osallistuu johonkin vaihtomuotoon: vuosi-, kesä- tai leirivaihtoon, joko yksin tai yhdessä toisten klubien kanssa
 • Perustetaan kouluihin Interact (12 – 18v) klubeja ratkomaan ongelmia koulussa ja tukemaan matkalippu tulevaisuuteen toimintaa.

5. Projektit

 • Projektit-komitea ja Säätiökomitea tekevät yhteistyötä edistäen piirissä ja klubeissa toteutettavia kansainvälisiä ja paikallisia projekteja
 • Piirissä jatketaan ja kehitetään ” Matkalippu-tulevaisuuteen ”- projektia, esim. vaihto- oppilastoiminnan markkinointi, perustetaan matkalippu tulevaisuus projektiin interact toiminta (12- 18v)
 • Osallistutaan Itämeri-Järvi Suomi -haasteeseen
 • Vähintään viisi klubia osallistuu kansainvälisiin humanitäärisiin hankkeisiin
 • Jatketaan osallistumista Suomen Rotaryn lääkäripankki-monipiiritoimintaan
 • Puolet klubeista on mukana paikallisissa useamman klubin yhteisissä palveluprojekteissa
 • Tuetaan klubien omia paikallisia projekteja verkkosivulla olevan projektipankin avulla

6. IT-toiminta

 • Kehitetään edelleen kotisivujen teknistä tasoa
 • Laajennetaan toimintaa sosiaalisessa mediassa (Facebook)
 • Piirin sivuston ylläpito sisältötoimittajan ohjauksessa
 • Artikkelin tekninen toimittaminen sivustolle
 • Piirin kotisivujen tekninen ylläpito
 • Tietoturvapäivitykset
 • Kokousten ilmoittautumisjärjestelyt sähköisesti

7. Kokoukset

Piirineuvosto

 • Piirineuvosto kokoontuu vähintään kolme kertaa. Osa kokouksista voi olla puhelin- tai sähköpostikokouksia.

Apulaiskuvernöörien kokoukset

 • AG:t pitävät nettikokouksia keskenään
 • Erilliset kokoukset järjestetään piirinjohtoseminaarien yhteydessä, syksyllä ja kevättalvella.
 • Tarvittaessa AG:t kutsutaan piirineuvoston kokouksiin.
 • AG:ille järjestetään erillistä koulutusta.

Rotary Instituutti ja GETS 5. – 9.10.2016, Radisson Blu Arlandis Hotel Stokholm.

 • Piiri lähettää DGE:n puolisoineen GETSiin ja Rotary Instituuttiin.

Presidenttien kokoukset

 • Apulaiskuvernöörit järjestävät alueensa presidenttien tapaamisen tammikuussa 2017, jolloin tarkastellaan ensimmäisen vuosipuoliskon toimintaa. Toinen kokous järjestetään touko- kesäkuussa 2017 ”PREkäätyjen vaihto”, johon kutsutaan myös tulevat presidentit ja mahdollisesti sihteerit.

Piirikokous, piirineuvottelu ja piirikonferenssi

 • Piirikokous järjestetään 29.10.2016
 • Piirineuvottelu PETSin yhteydessä
 • Piirikonferenssi järjestetään 20.5.2017

RI Convention 2017 Atlanta, Georgia USA 10.-14.6.2017

 • Piiri lähettää DGE:n puolisoineen konventioon.8. Koulutustilaisuudet

Säätiö- ja projektiseminaarit

 • Piirissä järjestetään kaksi säätiöseminaaria. Kuopiossa 1.10.2016 ja Lappeenrannassa 8.10.2016. Seminaarien toteuttamisessa on mukana Säätiö- ja Projektit -komitea sekä AG:t.
 • Tulevat presidentit ja sihteerit perehdytetään säätiöasioihin PrePETSissä ja/tai PETSissä
 • Edellisen toimintavuoden aikana käyttöön otettua Säätiökomitean Tiedotuslehteä kehitetään edelleen ja piirin kotisivujen säätiöosuus otetaan entistä tehokkaampaan koulutuskäyttöön.

Uusien rotarien koulutustilaisuudet

 • Marras- joulukuun aikana järjestetään AG-alueittain koulutustilaisuudet uusille jäsenille.
 • Järjestämisestä vastaavat AG:t yhdessä kokeneiden rotarien kanssa.

PETS eli tulevien presidenttien ja sihteerien koulutusseminaari

 • PrePets Kuopiossa 18.2.2017, Savonlinnassa 25.2.1017 ja Kouvolassa 4.3.2017
 • PETS järjestetään Kouvolassa 25.3.2017. Seminaariin kutsutaan tulevat presidentit, sihteerit ja nuorisovaihtoasiamiehet. DGE vastaa PrePETS- ja PETS- tilaisuuksien järjestämisestä yhdessä apulaiskuvernöörien kanssa.

Nuorisovaihdon koulutustilaisuudet

 • Pieksämäen Partaharjulla järjestetään 17.9.2016 tilaisuus, missä koulutetaan piirin nuorisovaihtoasiamiehet, saapuneet vuosivaihto-oppilaat (IB) ja palanneet oppilaat (RB). Nuorisovaihtoasiamiesten koulutusta täydennetään mm. PETS:ssä siten, että RI:n sertifioinnin edellyttämä koulutus toteutuu. Vuosivaihdon isäntäperheet koulutetaan joko klubeittain tai yhteistyönä.

AG-koulutus

 • Apulaiskuvernööreille järjestetään syyskuussa koulutus RLI -periaatteella

Piirin johtoseminaarit

 • Piirijohtoseminaari 1. järjestetään 28.10.2016, järjestelyistä vastaa DG.
 • Piirijohtoseminaari 2. järjestetään istuvalle ja tulevalle 2017 – 2018 piirijohdolle 4.3.2017, järjestelyistä vastaa DGE. Siinä tarkistetaan strateginen suunnitelma ja laaditaan esitys piirin ja komiteoiden suunnitelmiksi rotaryvuodelle 2017 – 2018.